Technológie a zariadenia

Zhodnocovanie odpadov sa vykonáva na 12 prevádzkach našej spoločnosti

Zariadenia pre materiálové využívanie odpadov 

Zhodnocovanie odpadov triedením, drvením, lisovaním a pod. sa vykonáva na 12 prevádzkach našej spoločnosti strategicky rozmiestnených po celom Slovensku. Druhotné suroviny sú v našich zariadeniach triedené na triediacich linkách a spracovávané v lisovacích zariadeniach, hlavne v kontinuálnych kanálových lisoch a expedované do recyklačných zariadení ako sú papierne, sklárne a k spracovateľom plastov. Tu je odpad využívaný ako vstupná surovina do vlastného recyklačného a výrobného procesu alebo je ďalej využívaný na výrobu energie.

Triediace linky

Medzi najmodernejšie zariadenia na triedenie odpadov patrí technologická linka na automatické optické triedenie plastových odpadov s využitím balistického separátora. Optická jednotka dokáže na základe typu plastu a farby rozlíšiť jednotlivé komodity. Náš projekt zavedenia novej technológie triedenia plastov podporuje zvýšenie kvality a kvantity triedeného zberu plastov. Plastový odpad je spracovávaný v objeme asi 2500 ton ročne. Spustením novej linky sme schopní tento objem materiálov spracovať v jednej pracovnej zmene. Na novej linke vieme za jednu hodinu spracovať 1,5 tony vstupného materiálu. Denne tak linkou prejde v jednej pracovnej zmene 10 – 11 ton. Využitím novej technológie očakávame zníženie podielu odpadu z triedenia, ktoré sa v minulosti pohybovalo na úrovni 40 – 50%.

triedenie odpadu

Spracovanie technických plastov – drvenie

Ide o spracovaniu odpadových technických plastov z produkcie automobilového, elektrotechnického či spotrebného priemyslu. Odpad vo forme odstrekov, nezhodných výrobkov, pretokov či tzv. plastových koláčov je spracovávaný v našich 2 drviacich centrách. Výstupom z našich procesov je vysoko kvalitná drvina, ktorá sa opätovne využíva vo výrobnom procese našich obchodných partnerov po celom svete. V rámci obchodných aktivít obchodujeme s plastovými drvinami a granulátmi aj z produkcie iných subjektov.

Stacionárne lisy, mobilné lisovacie jednotky

Vytriedený odpad je zlisovaný do balíkov, aby bola ďalej manipulácia s ním čo najjednoduchšia. Následne sú balíky expedované ku koncovým spracovateľom.

Mobilné umývacie zariadenie

Zariadenie na čistenie, umývanie a dezinfekciu nádob na odpad mobilným umývacím zariadením.